Moció 2013

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE ___________ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL SOBRE LA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET DEL JUDICI AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I DELS ALTRES PROCEDIMENTS QUE VAN COMPORTAR LA CONDEMNA A MORT DE MILERS DE CIUTADANS

 ___________, portaveu del Grup Municipal ______

___________, portaveu del Grup Municipal ______

___________, portaveu del Grup Municipal ______

 EXPOSEN QUE:

El passat mes de juny es va debatre i aprovar al Parlament de Catalunya la Resolució 237/X, sobre la declaració de nul·litat de ple dret del judici al president Lluís Companys i dels altres procediments que van comportar la condemna a mort de milers de ciutadans i ciutadanes. Aquesta Resolució va tenir els vots favorables de 107 dels 135 diputats i diputades del Parlament de Catalunya.

D’acord amb aquesta Resolució i els motius que inclou, els Grups Municipals de _____________ presenten al Ple municipal l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Expressar el rebuig a l’aplicació de la Ley 52/2007, de 26 de desembre, relativa a la memòria històrica,per part del Tribunal Suprem i la Fiscalia de l’Estat, especialment per la negativa de revisar i declarar la plena nul·litat dels consells de guerra o altres procediments que van significar la condemna a mort de milers de ciutadans i ciutadanes que van defensar la legalitat democràtica.

SEGON. Manifestar el greuge que representa, per la democràcia, la negativa a acceptar la petició de revisió, amb declaració de nul·litat de ple dret, del judici al president de la Generalitat Lluís Companys i Jover, representant legítim dins la legalitat democràtica republicana.

TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre les accions que escaiguin perquè s’impulsin els canvis legislatius necessaris per tal de fer possible la decla­ració de nul·litat de ple dret, ja sigui de forma general o individualitzada, de tots els procediments judicials seguits pels consells de guerra o altres tribunals mili­tars durant la dictadura franquista contra els ciutadans i ciutadanes que van defensar els valors de la llibertat i la democràcia.

QUART. Enviar aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris del Parlament, al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.

CINQUÈ. Donar ple suport als actes organitzats pel Memorial Lluís Companys a Sabadell per als dies 9 i 13 d’octubre d’enguany.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el més escaient.

Sabadell, XX de XX de 2013

ANNEX: Resolució 237/X del Parlament de Catalunya. Butlletí oficial del Parlament de Catalunya, núm. 119, 15 de juliol de 2013